دسته بندی ها

کلیه دوره های آموزشی برای استفاده بهینه تر کاربران در دسته بندی های مختلفی قرار می گیرند.این دسته بندی ها توسط مدیر سامانه و در پنل مدیریتی ایجاد می گردند.

  • دسته بندی دوره های آموزشی در گروه های متنوع
  • ایجاد دسته بندی های تو در تو جهت مدیریت بهینه دوره ها
  • ایجاد دسته بندی جدید، ویرایش دسته بندی های موجود، حذف دسته بندی و انتقال دسته بندی ها به زیرگروه های دیگر
  • نمایش دسته بندی ها همراه با تصویر و لیست دسته بندی های زیر مجموعه در سامانه

دسته بندی ها در پنل مدیریتی فرآموز

نمایش دسته بندی ها در سامانه