پنل مدیریتی

در پنل مدیریتی فرآموز تمامی ابزارهای مورد نیاز برای مدیر سامانه فراهم گردیده است تا بتواند آن را به صورت متمرکز مدیریت نماید.

  • مدیریت دسته بندی ها
  • مدیریت دوره های اصلی و دوره های ثبت نامی
  • مدیریت کاربران اعم از کارآموزان، مدرسین، گروه های آموزشی و مدیران سامانه
  • مدیریت ثبت نام ها
  • مدیریت پیام ها و اطلاع رسانی ها
  • مدیریت صورتحساب ها و تراکنش های مالی

پرداخت ها در پنل مدیریتی فرآموز

ثبت نام ها در پنل مدیریتی فرآموز